Frågor & svar

Det mesta du behöver veta om gymnasieantagningen. Hittar du inte svar här så kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Ansökan och antagning

Antagning

Vid de olika antagningarna prövas dina val i den ordning som du har rangordnat dem; val 1, val 2, val 3 osv och du placeras på det val där dina betyg uppnår aktuell antagningspoäng. Du kan endast bli antagen på ett val inom Göteborgsregionen vilket innebär att så fort du blir antagen på ett val blir de lägre valen inte längre prövade för antagning. Antagningen strävar alltid efter att erbjuda dig en plats så högt upp i ditt gymnasieval som möjligt. Du kan däremot bli antagen till flera ställen om du sökt utbildning utanför Göteborgsregionen också. Respektive antagningkansli tar under sommaren kontakt med dig och frågar vilken plats du vill börja på. Du kan bara börja på en utbildning och resten måste du tacka nej till.

Om du är reserv till något utav dina högre val fortsätter Gymnasieantagningen att bevaka din möjlighet att bli antagen där om ledig plats uppstår.

Datum för de olika antagningarna visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn.

Preliminärantagning
Preliminärantagningen sker på våren och du får ett preliminärt antagningsbesked som du kan se när du är inloggad. Det preliminära antagningsbeskedet grundar sig på höstterminsbetyget för elever i år 9 och på slutbetyget för äldresökande.

När du blir Preliminärt antagen på ett val prövas inte dina val under den platsen. Alla val utom de du avstått prövas igen vid slutantagningen. Beskedet kan komma att ändras i slutantagningen på grund av förändrad konkurrens som till exempel ökat antal sökande och höjda betyg.

Om du är nöjd med dina val på det preliminära antagningsbeskedet ska du inte göra någonting. Om du vill lägga till val, avstå eller ändra ordning på dina val kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Slutantagning
Slutantagningen sker på sommaren och du får ett slutantagningsbesked som du kan se när du är inloggad. Slutantagningsbeskedet grundar sig på slutbetyget för samtliga sökande.

När du blir Antagen eller Erbjuden plats på ett val prövas inte dina val under den platsen.

Svara på ditt slutantagningsbesked genom att tacka ja till eller avstå utbildningar i ditt gymnasieval. Om du känner dig osäker eller har frågor bör du omgående ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare innan du svarar på beskedet. Det gäller även om du vill lägga till val eller ändra ordning på val. Ändringar läggs i en egen kö efter eventuella reserver och behandlas i betygsordning i mån av ledig plats.

Om du vid slutantagningen har blivit erbjuden plats på ett introduktionsprogram och under sommaren kompletterar dina betyg och därmed blir obehörig till det programmet, får du inte behålla platsen. Erbjudandet om platsen gäller bara så länge du har den behörighet som krävs för just det introduktionsprogrammet.

Reservantagning
Under sommaren tackar en del elever nej till den utbildning de erbjudits och då uppstår en ledig plats. Reservantagning innebär att elever som är reserver till dessa platser då kan få en plats. Om du är reserv har du också fått ett reservplatsnummer. När det är din tur tas du in på din reservplats.

Du kan flyttas både upp och ner i reservnummerordningen beroende på om Gymnasieantagningen får in felaktigheter eller angelägna skäl som måste prioriteras före dig. Om du fortfarande är reserv när uppropet har varit kontaktar vi dig istället via mejl och telefon när ledig plats finns. Du kan då själv välja om du vill tacka ja till reservplatsen eller inte.

Antagningsbesked
När kommer mitt besked

Du får besked om antagning som inloggad på webbplatsen.

 • Det första beskedet, preliminärt antagningsbesked, får du när preliminärantagningen är klar i april. Det preliminära antagningsbeskedet är endast preliminärt och kan komma att ändras vid slutantagningen. Om du är nöjd med ditt preliminära antagningsbesked behöver du inte göra någonting. Om du vill göra ändringar i din ansökan måste du kontakta din studievägledare på skolan eller i kommunen. 
 • Det andra beskedet, besked om slutantagning, får du när slutantagningen är klar i slutet av juni. Du ska svara på ditt slutantagningsbesked genom att tacka ja till eller avstå utbildningar i ditt gymnasieval där svarsmöjlighet finns.

Efter slutantagningen sker också en reservantagning där elever tas in till lediga platser. Besked om reservantagning får bara de elever som har val att prövas på.

Du som bor utanför Göteborgsregionen får också ett skriftligt antagningsbesked hem i brevlådan vid slutantagningen i juni. Du kan då välja att svara via webbplatsen eller med hjälp av svarstalongen på pappersbeskedet. Du måste svara på antagningsbeskedet för att inte förlora din plats.

Upprop
När slutantagningen är klar hittar du din uppropstid under rubriken Upprop på skolan vid ditt antagningsbesked.

Om jag inte får någon plats?
Om du inte kommer in på någon av de utbildningar du sökt eller inte längre vill ha din plats ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Då kan du få hjälp med att söka andra utbildningar, exempelvis introduktionsprogram.

Antagningspoäng
Antagningspoängen visas per utbildning på ditt slutantagningsbesked. Antagningspoäng för samtliga utbildningar från både innevarande och tidigare år hittar du på www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen

Anstånd
Anstånd innebär att man ansöker om uppskov med sina studier i ett år. Den vanligaste orsaken är att man ska arbeta eller åka utomlands kommande läsår. Beviljas anståndet har man rätt att börja på utbildningen och skolan man är antagen på nästkommande år istället.

Gymnasieantagningen hanterar anståndsansökningar fram till reservantagningen avslutas och beslutar om anstånd beviljas eller ej. Därefter är det gymnasieskolan själv som fattar beslut.

Under svarsperioden under sommaren kan eleven avstå antagen plats via ansökningswebben och begära anstånd. Ange även skäl under fritexten. Du kan även få hjälp av SYV på din skola eller kontakta Gymnasieantagningen.

Förutsättningen för att den beviljade anståndsplatsen ska gälla nästkommande höst är att du inför skolstarten är folkbokförd i samma kommun som då detta beslut togs.

Överklaga antagningsbesked
Du kan inte överklaga beslutet om antagning. Om du anser att ditt gymnasieval behandlats felaktigt kan du skriva till Gymnasieantagningen och påpeka detta. Om det har begåtts något fel kommer det att rättas till. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Besöka gymnasieskola - Öppet hus

Information om gymnasieskolornas öppet hus finns under varje utbildning och gymnasieskola på webbplatsen. En samlad lista över alla gymnasieskolors öppet hus finns på www.gymnasiedagarna.se/oppet-hus/

Extraval

När du gör ditt gymnasieval kan du på vissa program göra extraval i idrott, individuellt val, instrument, profil och språk. På söksidan kan du antingen söka på extravalets namn i sökrutan eller välja den under valet Fler sökalternativ - Extra val.

Idrott
Det finns tre varianter av idrott att läsa på gymnasieskolan, RIG (riksrekryterande idrottsgymnasium), NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning) samt kurser i Idrott och hälsa.

Förutom att i ditt gymnasieval välja utbildning med idrott måste du för RIG och NIU också göra en ansökan inom din idrott till specialidrottsförbundet. Idrott är inte tvingande att välja.
Du hittar mer information på Riksidrottsförbundets webbplats, www.rf.se

Individuella val
På alla gymnasieprogram finns individuella val. Inom valet kan du välja olika kurser som just din gymnasieskola erbjuder. Det kan vara språk, matematik, engelska, idrott, servering eller djurhållning, det beror på vad skolan erbjuder. Du får betyg i de kurser du läser inom ramen för individuellt val och de kommer att finnas med på ditt slutbetyg. Oftast väljer du individuella val inför år 2 eller 3. Vissa gymnasieskolor låter dig redan nu ange om du vill läsa ex specialidrott eller ytterligare språkval. Individuella val är inte tvingande att välja.

Instrument
När du gör val till Estetiska programmet med inriktning Musik kan du göra ett val av ett visst instrument eller sång. Det är inte tvingande att välja men skolan vill gärna veta vad du är intresserad av.

Profil
Gymnasieskolorna kan ange profiler på sina utbildningar för att specificera särskilda ämnesområden. Profiler är inte tvingande att välja.

Språk
Vanliga språk inom gymnasieskolan är franska, italienska, spanska och tyska men utbudet och nivåer på språket varierar mellan gymnasieskolorna.
Du kan också läsa ditt modersmål som språk. Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk som modersmål, det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, erbjuds även om det endast är en elev som vill läsa språket och oavsett om det är elevens dagliga umgängesspråk hemma.

På alla nationella program måste du läsa svenska och engelska. På Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste du läsa ytterligare ett språk. På övriga nationella program är det frivilligt att välja om du vill läsa något mer språk än svenska och engelska.

Ämnet moderna språk kallas också för språkval och kan läsas både på grund- och gymnasieskolan. Nivåerna består av steg 1-7. Om du börjar läsa ett språk i grundskolan kan du fortsätta med det språket på gymnasieskolan. Du kan också välja att börja med ett nytt språk. När du gör ditt gymnasieval känner systemet av om du läst språket tidigare och vilket steg du nått. Om skolan inte erbjuder önskat språkval på din nivå visas det inte i urvalsmenyn för sökt utbildning. Därmed kan du inte välja fel steg.

Flytta

Flytta till Göteborgsregionen
Du ska alltid göra ditt gymnasieval i den kommun/det samverkansområde där du för närvarande är folkbokförd.

Planerar du att flytta?
Enligt folkbokföringslagen ska ungdomar under 18 år vara folkbokförda hos sina föräldrar. Planerar ni att flytta ska en flyttanmälan göras, dels till Skatteverket och dels till ditt antagningskansli.

Gymnasieval och flyttanmälan
När du gör ditt gymnasieval ska du samtidigt meddela ditt antagningskansli att du planerar att flytta. Du bör söka utbildning i din nuvarande hemkommun men även i den kommun som du planerar att flytta till. Du prövas då för antagning i din hemkommun tills dess att du flyttar.

Folkbokföring
Ta kontakt med Skatteverket i inflyttningskommunen för att få information om vilka regler som gäller för folkbokföring. Senast 1 augusti behöver din nya folkbokföring vara klar för att vi ska kunna garantera att du har en plats då skolan startar. Gymnasieantagningen är ansluten till befolkningsregistret och blir meddelad per automatik då elev får ändrad folkbokföring och tillhör Göteborgsregionen. 

När ditt antagningskansli har skickat oss information om ditt gymnasieval och din planerade flytt, kommer vi att pröva din ansökan i två steg:

 • Prövning med beslut om mottagande
  Så länge som flytten inte är klar kommer din ansökan i inflyttningskommunen att prövas med beslut om mottagande. Det betyder oftast att sökt kommun endast kan ta in dig på utbildning om det finns lediga platser efter att kommunens egna ungdomar fått plats. 
   
 • Reservation av gymnasieplats
  I avvaktan på ändrad folkbokföring kommer vi att reservera en plats för dig. Det gäller framförallt vid val till kommunal gymnasieskola. Förutsättningen för att du ska kunna få den reserverade platsen är att du är folkbokförd i Göteborgsregionen samt att du är behörig till vald gymnasieutbildning och når upp till aktuell antagningspoäng.

Observera att utbildningar vid fristående skolor och utbildningar med riksantag är fria att söka och prövas på oavsett var du är folkbokförd.

Flytta från Göteborgsregionen
Om du skall flytta från Göteborgsregionen kan du själv anmäla flytt när du är inloggad på sidan. Länken Anmäl flytt ligger längst ner i menyn under ditt namn. Du väljer vilken kommun du ska flytta till och kan bifoga skäl och skriva ett meddelande till oss om du till exempel redan nu vet när du ska flytta.

Särskilda regler gäller när du flyttar från Göteborgsregionen och ska börja på gymnasieskola i annan kommun. Du söker utbildning både inom Göteborgsregionen och i den kommun du planerar att flytta till. Kontakta din studie-och yrkesvägledare för mer information.

Flytta inom Göteborgsregionen
Om du flyttar mellan kommunerna inom Göteborgsregionen behöver du inte göra någonting med ditt gymnasieval. Valen ligger kvar och gäller fortfarande och du har samma rätt som tidigare att bli antagen. För några utav introduktionsprogrammen kan krävas särskilda skäl beroende på hemkommun och du kommer då att bli informerad om detta. Din folkbokföringskommun kommer att uppdateras automatiskt.

Gymnasieutbildningar

Nationella program
De 18 nationella programmen är:

 • Barn- och fritidsprogrammet (yrkesprogram)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (yrkesprogram)
 • El- och energiprogrammet (yrkesprogram)
 • Estetiska programmet (högskoleförberedande)
 • Fordons- och transportprogrammet (yrkesprogram)
 • Handels- och administrationsprogrammet (yrkesprogram)
 • Hantverksprogrammet (yrkesprogram)
 • Hotell- och turismprogrammet (yrkesprogram)
 • Humanistiska programmet (högskoleförberedande)
 • Industritekniska programmet (yrkesprogram)
 • Naturbruksprogrammet (yrkesprogram)
 • Naturvetenskapsprogrammet (högskoleförberedande)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (yrkesprogram)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (högskoleförberedande)
 • Teknikprogrammet (högskoleförberedande)
 • Vård- och omsorgsprogrammet (yrkesprogram)

Varje program är i grunden uppbyggt på samma sätt oavsett i vilken kommun det anordnas.

Ett nationellt program består av:

 • gymnasiegemensamma ämnen
 • programgemensamma karaktärsämnen
 • inriktningar (på de flesta program)
 • programfördjupningar
 • individuella val
 • gymnasiearbete
  På yrkesprogrammen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande. 

Gymnasiegemensamma ämnen
De gymnasiegemensamma ämnena är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionkunskap, samhällskunskap samt svenska/svenska som andraspråk.

Det är samma ämnen för alla program men det varierar mellan programmen hur mycket av de olika ämnena du läser.

På Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet läser du inte ämnet Naturkunskap eftersom andra naturvetenskapliga ämnen istället ingår i programmen.

Programgemensamma karaktärsämnen Programgemensamma karaktärsämnen är de ämnen som ger varje program dess speciella innehåll, dvs karaktär. Exempelvis kan du på El- och energiprogrammet läsa mekatronik och energiteknik och på Samhällsvetenskapsprogrammet filosofi och moderna språk. Ämnena är därför olika beroende på vilket gymnasieprogram du studerar på.

Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen är för dig som inte kommer att läsa ett nationellt program. Det finns fyra introduktionsprogram:

Programinriktat val
Programinriktat val är för dig som vill få en utbildning inriktad mot ett visst nationellt program och sedan så snart som möjligt kunna antas till det programmet. Det kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att vara behörig till programmet krävs lägst betyg E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk samt 5 andra ämnen. 1 av dessa 5 ämnen måste vara engelska eller matematik. Dessutom ska du vara obehörig till det nationella program som det programinriktade valet vänder sig mot.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning på 1-3 år som leder till arbetsmarknaden eller till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen är i första hand till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ utformas efter dina förutsättningar under 1-3 år och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen och motiverande insatser. Syftet är att förbereda för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen är i första hand till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram.

Språkintroduktion
Språkintroduktion ska dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket och med snabb övergång till annan utbildning.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare vid frågor. På www.gymnasieinfo.se kan du läsa Skolverkets information om varje program och också se en film om de olika programmen.

Engelskspråkiga utbildningar
Den internationella utbildningen IB, International Baccalaureate, finns på IHGR och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. På IHGR (International High School of the Gothenburg Region) i Göteborg finns också utbildningar på engelska.

Särskild variant
Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng eller 300 gymnasiesärskolepoäng.

Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas för högskoleförberedande program. Sådana utbildningar ska ha förkunskapskrav för att säkerställa att de elever som blir antagna till utbildningen har särskilda färdigheter inom det estetiska området. Skolan ska använda prov som kompletterande urval av de sökande. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och skolan får använda antagningsprov för urval av de sökande.

De särskilda varianterna är inte riksrekryterande.

 

Spetsutbildning

En spetsutbildning i gymnasieskolan ger eleven en bredd och en fördjupning inom gymnasieskolans kurser och möjligheten att läsa högskolekurser.

Utbildningarna är riksrekryterande och alla i hela landet kan söka till dem.

De pågående utbildningarna inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

 • matematik
 • naturvetenskap
 • samhällsvetenskap
 • ekonomi
 • teknikvetenskap eller
 • humaniora

Inloggning och lösenord

Inloggningsuppgifter
Alla elever i år 9 och elever vid introduktionsprogram som är registrerade i Indra som är folkbokförda och går i skolan i Göteborgsregionen får inloggningsuppgifter till webbplatsen för gymnasievalet. Inloggningsuppgifterna skickas hem per post inför att ansökningsperioden startar. De elever som registreras efter att lösenordsbrevet skickas ut får istället ett mejl med inloggningsuppgifter när de registreras.

Inloggningsuppgifter är ditt personnummer och ett lösenord.

Sökande elever som inte är folkbokförda inom Göteborgsregionen får inloggningsuppgifter i samband med att de registreras i antagningssystemet. Eleverna kan se sitt gymnasieval och svara på sitt antagningsbesked men har ingen möjlighet att själva registrera gymnasieval.

För att se ditt gymnasieval, dina betyg, göra val och lägga till favoriter behöver du vara inloggad.

Logga in första gången

 • Klicka på knappen Logga in.
 • Skriv in personnummer och det utskickade lösenordet, klicka på Logga in.
 • Om din e-postadress inte finns inlagd måste den registreras (är obligatorisk uppgift/tvingande). Om den finns inlagd måste den kontrolleras och skrivas in en gång till så att den är korrekt registrerad. Tänk på att välja en e-postadress som du använder under hela antagningsåret fram tills att antagningen avslutas i september.
 • Ändra ditt lösenord. Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt och innehålla minst en siffra eller en stor bokstav.
 • Ett e-mejl med rubriken Nytt lösenord skickas nu till den angivna e-postadressen.
 • Öppna mejlet och verifiera/bekräfta din inloggning genom att klicka på knappen Till Indra2. Sidan öppnas i ett nytt webbfönster och du är inloggad.
 • Fyll i ditt mobilnummer och vårdnadshavares kontaktuppgifter.

Borttappat lösenord

 • Klicka på knappen Logga in. Där hittar du länken Glömt ditt lösenord?
 • Skriv in personnummer och klicka på Skicka.
 • Ett mejl med ett nytt lösenord skickas omgående till den e-postadress som finns registrerad i antagningssystemet.

Ändra lösenord
Som inloggad hittar du i menyn länken Ändra lösenord och följer anvisningarna på sidan.

Låst konto
Om du skriver fel lösenord 3 gånger så låser sig ditt konto i 2 timmar innan det låses upp automatiskt och du kan försöka igen.

Mitt gymnasieval

Hitta utbildningar inom Göteborgsregionen
På söksidan hittar du alla utbildningar inom Göteborgsregionen. Du kan söka på flera olika sätt; med hjälp av programknappar, fritext i sökfältet eller via urvalsmenyerna under Fler sökalternativ (kommun, skola, extraval etc). Du kan också kombinera sökalternativen för att hitta passande utbildningar. Du kan välja att visa Kommunala skolor eller Fristående skolor, från början är båda valda.

Alternativnamn
Gymnasieskolorna kan sätta ett alternativt namn på sina program eller inriktningar om de vill. I så fall står namnet inom parentes efter det riktiga program- eller inriktningsnamnet på webbplatsens söksida.

Hitta utbildningar utanför Göteborgsregionen
På söksidan kan du välja Utanför Göteborgsregionen och menyalternativet Riksrekryterande utbildningar för att se utbildningar utanför Göteborgsregionen som finns upplagda på webbplatsen.

Utbildningarna som visas på vår webbplats är dock endast ett fåtal av alla de utbildningar som finns i Sverige. För att få veta vad respektive kommun eller fristående gymnasieskola erbjuder får du därför kontakta aktuell gymnasieskola.

De flesta utbildningar utanför Göteborgsregionen kan inte sökas av dig själv på webbplatsen utan din studie- och yrkesvägledare hjälper dig att göra valet.

Riksrekryterande utbildningar visar alla utbildningar i landet där elever kan söka på samma villkor och det är dina betyg som avgör om du får en plats eller inte. Gymnasieskolorna finns i hela landet. Dessa utbildningar kan du själv söka på webbplatsen.

Naturbruksutbildningar i Västra Götalands län visar de gymnasieskolor inom länet men utanför Göteborgsregionens kommuner som erbjuder naturbruksprogram som du som bor i Västra Götalands län kan söka. Dessa utbildningar kan du själv söka på webbplatsen.

Övriga regioner > Fyrbodal visar alla gymnasieutbildningar i antagningsregionen Fyrbodal vilka består av kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Eftersom våra två antagningsregioner använder samma antagningssystem har vi möjlighet att visa dessa utbildningar på vår webbplats. Dessa utbildningar kan du inte själv söka på webbplatsen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att registrera dessa val.

Om du vill söka övriga utbildningar utanför Göteborgsregionen ska du kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola som hjälper dig att registrera dessa val. Du ser dem sedan under Mitt gymnasieval när du loggat in.

Om du söker utbildningar som ligger på kommunal gymnasieskola utanför Göteborgsregionen behöver du ange särskilda skäl när du söker. Saknar du särskilda skäl eller dina skäl inte beviljas kan du bli mottagen i andrahand. Du kan då få en plats först efter att alla som bor inom sökt kommun eller antagningsregion fått en plats. För mer information kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Extraval - Instrument eller sång
När du gör val till Estetiska programmet med inriktning Musik kan du göra ett val av ett visst instrument eller sång. Det är inte tvingande att välja men skolan vill gärna veta vad du är intresserad av.

Extraval - Idrott
Det finns tre varianter av idrott att läsa på gymnasieskolan, RIG (riksrekryterande idrottsgymnasium), NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning) samt kurser i Idrott och hälsa. På söksidan kan du antingen söka på idrottens namn i sökrutan eller välja idrotten under valet Fler sökalternativ - Extra val.

Förutom att i ditt gymnasieval välja utbildning med idrott måste du för RIG och NIU också göra en ansökan inom din idrott till specialidrottsförbundet. Du hittar mer information på Riksidrottsförbundets webbplats, www.rf.se

På varje gymnasieskolas egen webbplats hittar du information om de utbildningar med idrott skolan erbjuder.

Extraval - Individuella val
På alla gymnasieprogram finns individuella val. Inom valet kan du välja olika kurser som just din gymnasieskola erbjuder. Det kan vara språk, matematik, engelska, idrott, servering eller djurhållning, det beror på vad skolan erbjuder. Du får betyg i de kurser du läser inom ramen för individuellt val och de kommer att finnas med på ditt slutbetyg. Oftast väljer du individuella val inför år 2 eller 3. Vissa gymnasieskolor låter dig redan nu ange om du vill läsa ex specialidrott eller ytterligare språkval. Individuella val är inte tvingande att välja.

Extraval - Instrument
När du gör val till Estetiska programmet med inriktning Musik kan du göra ett val av ett visst instrument eller sång. Det är inte tvingande att välja men skolan vill gärna veta vad du är intresserad av.

Extraval - Profil
Gymnasieskolorna kan ange profiler på sina utbildningar för att specificera särskilda ämnesområden. Profiler är inte tvingande att välja.

Extraval - Språk
På alla nationella program måste du läsa svenska och engelska.

På Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste du läsa ytterligare ett språk.

På övriga nationella program är det frivilligt att välja om du vill läsa något mer språk än svenska och engelska.

Ämnet moderna språk kallas också för språkval och kan läsas både på grund- och gymnasieskolan. De vanligaste språkvalen på grundskolan är franska, spanska och tyska. Nivåerna består av steg 1-7.

Om du börjar läsa ett språk i grundskolan kan du fortsätta med det språket på gymnasieskolan. Du kan också välja att börja med ett nytt språk.

De språk som varje gymnasieskola erbjuder finns under varje utbildning i träfflistan på söksidan. När du gör ditt gymnasieval kan du bara se de språk som du själv kan välja. Listan anpassas då efter vilket språk du eventuellt läst på grundskolan. Om skolan inte erbjuder önskat språkval på din nivå visas det inte i urvalsmenyn för sökt utbildning. Därmed kan du inte välja fel steg.

Lägga till val i ansökan
För att lägga till ett val i din ansökan, klickar du på knappen Lägg till.

Spara mitt gymnasieval
Alla val som läggs till under Mitt gymnasieval sparas automatiskt. Vill du skriva ut ett kvitto på valen du lagt in finns en utskriftsikon på sidan.

Antal val
Det viktigaste att tänka på när du gör flera val är att du lägger dem i rangordning med det valet du helst vill ha längst upp och det valt du minst vill ha längst ner. Det är också viktigt att du har säkrat upp med val om du exempelvis skulle sänka dina betyg eller bli obehörig till sökta utbildningar. Du kan göra upp till 30 val.

Sista dag att göra mitt gymnasieval
Alla datum för gymnasievalet visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn. Utbildningarna är fullständigt uppdaterade när ansökan öppnar i början av december. Innan dess finns årets utbildningsutbud i gymnasiekatalogen Vad ska jag välja som du hittar på www.goteborgsregionen.se/vsjv

Observera att ansökningstider till utbildningar med idrott, färdighetsprov och vissa introduktionsprogram kan vara tidigare än dessa datum.

Om du har gjort ditt gymnasieval på en pappersblankett lämnar du den till din studie- och yrkesvägledare det datum din skola har bestämt.

Ändra i mitt gymnasieval
Vill du ändra i ditt gymnasieval ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig. Sista dag för ändringar visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn.

Om du vill ändra i ditt gymnasieval efter sista dag att göra nödvändiga ändringar i juni kommer dina val att läggas som sena omval i en omvalskö. Om det är fler antal sökande än platser kommer omvalet inte att bli aktuellt förrän alla som är reserver vid slutantagningen blivit erbjudna en plats till sökt utbildning. I omvalskön sorteras eleverna efter sina betyg.

Steg för steg-guide
Filmen Så här gör du ditt gymnasieval visar hur ansökningswebben fungerar. Informationen finns också som bildpresentation under Logga in-knappen och länken Frågor om inloggning eller gymnasievalet?.

Få hjälp av studie- och yrkesvägledare
Din studie-och yrkesvägledare på skolan eller i kommunen hjälper dig inför ditt gymnasieval. Du hittar vem det är under Mitt gymnasieval när du har loggat in. 

Talerätten – elevens val och ansvar
Enligt Skollagen (29 kap 12 § Skollagen) har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan vid ansökan till gymnasieskola. Det innebär att det är sökande elev själv som väljer och är ansvarig för sin ansökan. Det innebär också att den sökande har skyldighet att hålla sig informerad om vad som gäller rörande gymnasievalet. Den som hjälper den sökande kan inte hållas ansvarig om den sökande gjort fel i sitt gymnasieval för att sökande misstolkat eller inte tagit reda på vad som gäller. 

Samverkansavtal

Ett samverkansavtal innebär att ett antal kommuner tillsammans erbjuder elever utbildning på sina gymnasieskolor. Inom Göteborgsregionen finns ett sådant avtal för alla elever som bor i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn samt Öckerö.

Du hittar Göteborgsregionens samverkansavtal på www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen under rubriken Användbara länkar.

Sökande från Norden

Sökande från Norden

med betyg från avslutad grundskola utomlands 

Du som är nordisk sökande har rätt att studera i Sverige. Det här säger Gymnasieförordningen:

Gymnasieförordningen 12 kap. 6 § För nordiska sökande gäller 7-10 §§. Med nordiska sökande avses i denna förordning sökande som är bosatta i Danmark eller Finland med självstyrande områden eller i Island eller Norge.
De självstyrande områdena är Färöarna, Grönland och Åland.

7 § En nordisk sökande får tas emot i gymnasieskolan endast om den sökande genom sin tidigare skolgång i ett annat nordiskt land har utbildning som i huvudsak motsvarar en svensk grundskoleutbildning och uppfyller behörig-hetskraven för den sökta utbildningen i 16 kap. 29-33 §§ skollagen (2010:800) med undantag för kravet på godkänt betyg i svenska.

Du som är nordisk sökande söker på samma villkor som boende i den kommun du söker utbildning till.

Fri kvot - utländska betyg

Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med den svenska grundskolans betyg. Elever med utländska betyg kan därför inte konkurrera med betygspoäng på samma sätt som elever från svensk grundskola. Sökande med utländska betyg prövas istället i fri kvot.

Gymnasievalet
Mejla dina personuppgifter till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se för att få information om hur du ska göra ditt gymnasieval.

Ta del av informationen här på elevsidan, tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje. Tänk på att vissa datum kan skilja sig åt om du söker med utländska betyg.

 

Betygsbilagor som ska bifogas när gymnasievalet görs

 • Motsvarande höstterminsbetyg eller betyg från tidigare årskurs från grundskola (kopia av originalbetyg)
 • Översättning av betyg, (om betyget inte är utfärdat på engelska/norska/danska) till engelska eller svenska
 • Beskrivning av skolan/landets betygssystem och förklaring av betygsvärde.

Betygsbilagor som ska bifogas inför slutantagning senast 7 juni kl 12:00

 • Betyg från avslutad grundskola eller motsvarande (kopia av originalbetyg)
 • Översättning av betyg, (om betyget inte är utfärdat på engelska/norska/danska) till engelska eller svenska
 • Beskrivning av skolan/landets betygssystem och förklaring av betygsvärde (om det inte redan bifogats)

För elever som får betyg senare än 7 juni kan plats reserveras, meddela Gymnasieantagningen före 1 juni.

Skanna (format pdf) och mejla betygsdokumenten till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se. Gymnasieantagningen laddar upp handlingarna till antagningssystemet så att mottagande gymnasieskola får tillgång till dem.

Behörighet och antagning

Gymnasieantagningen gör en samlad fri bedömning av elevens behörighet. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Gymnasieantagningen gör antagning till de kommunala skolorna inom Göteborgsregionen och de fristående skolorna ansvarar för sin egen antagning. Antagningsbesked lämnas via Indra i slutantagningen. Du som söker med utländska betyg prövas inte i preliminärantagningen.

Viktigt att tänka på:

Logga in och kontrollera ditt gymnasieval. Kontakta Gymnasieantagningen för eventuella justeringar inför slutantagningen. Justeringar i gymnasievalet ska vara gjorda senast den 3 maj 2019 kl 16.00.

Sökande från utlandet

Utlandssvenskar 
med betyg från avslutad grundskola utomlands 

Du som är bosatt i utlandet kan komma att ses som utlandssvensk. Det här säger Skollagen:

Skollagen 29 kap. 7 § Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev.

Du som är utlandssvensk söker på samma villkor som boende i den kommun du söker utbildning till.

Fri kvot - utländska betyg

Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med den svenska grundskolans betyg. Elever med utländska betyg kan därför inte konkurrera med betygspoäng på samma sätt som elever från svensk grundskola. Sökande med utländska betyg prövas istället i fri kvot.

Gymnasievalet
Mejla dina personuppgifter till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se för att få information om hur du ska göra ditt gymnasieval.

Ta del av informationen här på elevsidan, tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje. Tänk på att vissa datum kan skilja sig åt om du söker med utländska betyg.

Betygsbilagor som ska bifogas när gymnasievalet görs

 • Motsvarande höstterminsbetyg eller betyg från tidigare årskurs från grundskola (kopia av originalbetyg)
 • Översättning av betyg, (om betyget inte är utfärdat på engelska) till engelska eller svenska
 • Beskrivning av skolan/landets betygssystem och förklaring av betygsvärde
 • Höstterminsbetyg i svenska från t ex Sofia Distans.

Betygsbilagor som ska bifogas inför slutantagning senast 7 juni kl 12:00

 • Betyg från avslutad grundskola eller motsvarande (kopia av originalbetyg)
 • Översättning av betyg, (om betyget inte är utfärdat på engelska) till engelska eller svenska
 • Beskrivning av skolan/landets betygssystem och förklaring av betygsvärde (om det inte redan bifogats)
 • Slutbetyg i svenska från t ex Sofia Distans.

För elever som får betyg senare än 7 juni kan plats reserveras, meddela Gymnasieantagningen före 1 juni.

Skanna (format pdf) och mejla betygsdokumenten till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se. Gymnasieantagningen laddar upp handlingarna till antagningssystemet så att mottagande gymnasieskola får tillgång till dem.

Behörighet och antagning

Gymnasieantagningen gör en samlad fri bedömning av elevens behörighet. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Gymnasieantagningen gör antagning till de kommunala skolorna inom Göteborgsregionen och de fristående skolorna ansvarar för sin egen antagning. Antagningsbesked lämnas via Indra i slutantagningen. Du som söker med utländska betyg prövas inte i preliminärantagningen.

Viktigt att tänka på:

 • Logga in och kontrollera ditt gymnasieval. Kontakta Gymnasieantagningen för eventuella justeringar inför slutantagningen. Justeringar i gymnasievalet ska vara gjorda senast den 3 maj 2019 kl 16.00.  

Sökande från utlandet

Utlandssvenskar 
med betyg från avslutad svensk grundskola 

Du som är svensk medborgare och bosatt i utlandet kan komma att ses som utlandssvensk. Det här säger Skollagen:

Skollagen 29 kap. 7 § Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev.

Du som är utlandssvensk söker på samma villkor som boende i den kommun du söker utbildning till.

Gymnasievalet
Mejla dina personuppgifter till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se för att få information om hur du ska göra ditt gymnasieval.

Ta del av informationen här på elevsidan, tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje.

Betygsbilagor som ska bifogas när gymnasievalet görs

 • Höstterminsbetyg (kopia av originalbetyg) från t ex Sofia Distans.

Betygsbilagor som ska bifogas inför slutantagning senast 11 juni kl 12:00

 • Slutbetyg från grundskola (kopia av originalbetyg) från t ex Sofia Distans.

För elever som får betyg senare än 11 juni kan plats reserveras, meddela Gymnasieantagningen före 1 juni.

Skanna (format pdf) och mejla betygsdokumenten till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se. Gymnasieantagningen registrerar betygen i antagningssystemet.

Behörighet och antagning

Tag del av informationen vid behörighet och antagning.

Viktigt att tänka på:

Logga in och kontrollera ditt gymnasieval. Kontakta Gymnasieantagningen för eventuella justeringar inför slutantagningen. Justeringar i gymnasievalet ska vara gjorda senast den 3 juni 2019 kl 16.00. 

Sökande i Göteborgsregionen

Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram.

Folkbokföring
Det är din hemkommun (den kommun som du är folkbokförd i) eller det samverkansområde som du tillhör som i första hand ska erbjuda dig gymnasieutbildning. Var du ska göra din ansökan till gymnasiet avgörs därför av vilken kommun du är folkbokförd i och vilken antagningsregion som du tillhör. För elever som är bosatta i kommun inom Göteborgsregionen ska ansökan göras via Göteborgsregionens antagningskansli. Detta gäller även om du vill söka skolor utanför Göteborgsregionen.

Grundskoleelev folkbokförd i Göteborgsregionen
Alla elever i årskurs 9 som är folkbokförda i och går skola i Göteborgsregionen får inloggningsuppgifter till ansökningswebben för att göra sitt gymnasieval.

Om du är folkbokförd i Göteborgsregionen men går grundskola utanför regionen kontaktar du oss på Gymnasieantagningen för att få tillgång till inloggningsuppgifter så att du kan göra ditt gymnasieval. 

Äldre elev folkbokförd i Göteborgsregionen
Om du redan går på en gymnasieskola men vill söka om till gymnasiet ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Om du inte går på någon skola kontaktar du oss på Gymnasieantagningen.

Nyanländ elev utan folkbokföring
Du som är nyanländ ska vända dig till studie- och yrkesvägledare i den kommun där du bor. 

Ej folkbokförd i Göteborgsregionen
Du som inte är folkbokförd i Göteborgsregionen ska vända dig till studie- och yrkesvägledaren eller antagningskansliet i din hemkommun. Du ska alltid göra ditt gymnasieval i din hemkommun där du är folkbokförd. Om du lägger till val inom Göteborgsregionen så kommer de valen att skickas vidare från din hemkommuns antagningskansli till oss i Göteborg. När vi registrerar dina gymnasieval kommer vi att skicka dig inloggningsuppgifter till webbplatsen. Du kommer då att kunna se dina gymnasieval men har ingen möjlighet att själv lägga till, ändra eller ta bort några val. Behöver du göra ändringar så kontaktar du studievägledaren i din hemkommun.

Till dig som planerar att flytta till Göteborgsregionen
Om du planerar att flytta till Göteborgsregionen och börja på gymnasieskola ska du ta kontakt med ditt nuvarande antagningskansli. De kommer att ge dig eventuella blanketter och information om hur du ska gå till väga inför flytten. Ditt antagningskansli skickar sedan informationen till oss så att vi kan förbereda oss på att ta emot dig.

Sökande från Norden, utlandet och/eller med utländska betyg, se respektive rubrik.

Sökande med utländska betyg

Fri kvot - Sökande med utländska betyg
Ungdomar i svensk skola
med avslutad grundskola utomlands


Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med svenska grundskolans betyg. Därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng som elever från svenska grundskolor. Istället kommer sökande med utländska betyg att prövas i fri kvot.


Gymnasievalet
Gymnasievalet görs på webbplatsen för gymnasievalet av eleven eller av elevens studie- och yrkesvägledare. Eleven kan se sin ansökan och svara på sitt antagningsbesked.

Elevens skola ska göra en behörighetsrekommendation. Behörighetsrekommendationen och elevens utländska betyg ska bifogas ansökan. För mer information kontakta nuvarande skola.

Behörighet och antagning
Gymnasieantagningen gör en samlad bedömning utifrån skolans behörighetsrekommendation och det utländska betyget. För att vara behörig till sökt utbildning måste eleven ha minst godkänt slutbetyg i svenska eller svenska som andraspråk. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Antagningsbesked meddelas vid slutantagningen.

Tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje.

Betyg och behörigheter

Behörighet

Om du är folkbokförd i Sverige kan du ansöka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Om du inte är folkbokförd i Sverige utan exempelvis asylsökande kan du ansöka till en gymnasieutbildning om den påbörjas innan du har fyllt 18 år. Om du är över 18 år när gymnasieutbildningen påbörjas beslutar din hemkommun om rätt till utbildning.

Behörighet per programgrupp
Yrkesprogram
För att vara behörig till yrkesprogram måste du minst ha betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program
För att vara behörig till högskoleförberedande program måste du minst ha betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt nio andra ämnen.

Utöver dessa behörighetskrav måste du för behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet ha minst betyget E i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste du ha minst betyget E i biologi, fysik och kemi.

Dispens från behörighetskravet i engelska
Dispens från behörighetskravet i engelska innebär inte att eleven är befriad från engelska. För att eleven ska få sin examen från det nationella programmet måste även kursmålen i engelska uppnås under gymnasietiden

För att vara behörig till nationella program krävs betyg i engelska. Elever som på grund av särskilda personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning kan söka dispens från kravet på behörighet i engelska.

Det är mottagande skola som tar beslut om dispens beviljas under förutsättning att eleven bedöms kunna klara studierna på det sökta programmet. Eftersom beslut fattas per sökt program och skola kan det innebära att dispensen blir beviljad på en utbildning men inte på en annan. Beslut meddelas via Indra.

För att bli antagen måste eleven i övrigt vara behörig till den sökta utbildningen och konkurrerar med sitt meritvärde. Besked om antagning meddelas i slutantagningen.

Kontakta nuvarande skola för mer information och ansökan.

Introduktionsprogram
För introduktionsprogrammen gäller följande:

 • Programinriktat val är för dig som vill få en utbildning inriktad mot ett visst nationellt program och sedan så snart som möjligt kunna antas till det programmet. För att vara behörig till programmet krävs lägst betyg E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk samt 5 andra ämnen. 1 av dessa 5 ämnen måste vara engelska eller matematik. Dessutom ska du vara obehörig till det nationella program som det programinriktade valet vänder sig mot.
 • Yrkesintroduktion är i första hand till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram.
 • Individuellt alternativ är i första hand till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram.
 • Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket och med snabb övergång till annan utbildning.

Hälsokrav
Vissa utbildningar har särskilda krav på hälsa när du söker. Om du söker till Sjöfartsutbildningen ex måste du uppfylla vissa hälsokrav på syn, färgseende och hörsel. Ta gärna kontakt med skolans skolsköterska för mer information innan du söker utbildningen.

Betyg

Höstterminsbetyg
Går du i årskurs 9 används ditt höstterminsbetyg vid den preliminära antagningen då du får ditt preliminära antagningsbesked. Antagningen är klar i mitten av april och datumet visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn. 

Slutbetyg
Ditt slutbetyg används vid slutantagningen som är klar i slutet av juni. Datumet visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn.

Räkna betyg
Det är på slutbetyget från år 9 som du räknar poäng när du söker till gymnasieskolan. Vid gymnasieantagningen räknas betygen om till siffror och då ger:

 • A = 20 poäng
 • B = 17,5 poäng
 • C = 15 poäng
 • D = 12,5 poäng
 • E = 10 poäng

Vid antagningen måste du också vara behörig till den utbildning du söker.

De 16 bästa betygen räknas och om du har läst modernt språk/språkval (M2) från åk 6 får du räkna totalt 17 betyg. Räkna först dina 16 bästa betyg utom betyget i modernt språk/språkval (M2). Lägg därefter till betyget för modernt språk/språkval (M2).

Sommarskola
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få information om hur det fungerar i din hemkommun.

Särskilda antagningsförfaranden

Beslut om mottagande
Om du söker en kommunal skola utanför Göteborgsregionen och samma utbildning finns på en kommunal skola i din hemkommun eller i din kommuns samverkansområde måste din ansökan prövas.

Har du personligt skäl att gå i en annan kommun lämnar du dessa skäl till din studie- och yrkesvägledare som lämnar dem vidare till den som är ansvarig inom kommunen. Därefter yttrar sig din kommun över ditt önskemål och skickar din ansökan vidare till den kommun som du söker till. Den mottagande kommunen beslutar om du ska tas emot som sökande eller ej.

Om du blir mottagen betyder inte det att du är antagen. Det betyder bara att du har rätt att söka till kommunen och att du kommer att prövas tillsammans med alla andra sökande. Ovanstående gäller inte vid ansökan till fristående skolor, de har du rätt att söka i hela landet.

Fri kvot - särskilda omständigheter
Om det finns starka medicinska eller sociala skäl (intyg krävs) som innebär att elev som tidigare haft förutsättningar att antas till utbildning, men som vid tidpunkt för antagningen inte har det kan en ansökan i fri kvot göras. I bedömningen om sökande ska antas i fri kvot tas hänsyn till skälen och elevs förutsättningar att genomföra studierna på sökt utbildning samt elevens betyg från tidigare terminer. Antal platser inom fri kvot är mycket begränsat. För att bli antagen i fri kvot måste sökande vara behörig till programmet.

Gymnasieantagningen tar emot ansökan i fri kvot till nationella program samt introduktionsprogrammen programinriktat val för grupp och yrkesintroduktion för grupp inom Göteborgsregionen.

Kontakta din skola för mer information och ansökan.

Färdighetsprov

Estetiska programmet

De skolor som har estetiska programmet kan välja att ha färdighetsprov som användas i antagningen till gymnasiet. Färdighetsprovet innebär att du under en dag får visa vad du kan i ämnet och blir poängsatt därefter. Det är inget krav att elever ska ha gjort färdighetsprov för att vara med i antagningen men det kan vara en fördel i konkurrensen med övriga sökande. Elever som inte har gjort färdighetsprov prövas endast på sina betyg.

Kallelse till färdighetsprov skickas automatiskt till sökande elever då gymnasievalet stänger för elev inför preliminärantagningen. Nytillkomna sökande under våren kallas i maj efter sista ansökningsdag till utbildning med färdighetsprov. I de fall det finns ett samarbete mellan kommunala skolor inom samma provgrupp (utbildningar med likadana program och inriktningar) kallas elever endast till ett provtillfälle. Eleven gör provet på den utbildning som sökts som förstahandsval och resultatet gäller då även vid antagning till lägre val.

Fristående skolor som har egna färdighetsprov kallar, till skillnad mot kommunala skolor, alla elever som sökt deras estetiska utbildningar

Färdighetsprovets maxpoäng är 280 poäng. Provresultatet räknas samman med elevens slutbetyg vilket innebär att en elev med högsta möjliga betygsvärde på 340 poäng inkl. färdighetsprovets maxpoäng ger ett högsta möjligt meritvärde på 620 poäng.

International Baccalaureate (IB)
På utbildningen International Baccalaureate (IB) använder man sig av både prov och intervjuer. Utifrån resultaten av dessa samt elevernas betyg rangordnar skolorna eleverna med ordningstal och antagning görs sedan i den ordning eleverna blivit rangordnade.

Du hittar gymnasieskolans egen information om utbildningar med tester/färdighetsprov på gymnasieskolans egen webbplats.

Särskild variant/spetsutbildning
Särskilda varianter och spetsutbildningar kan också ha färdighetsprov.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

På webbplatsens startsida finns en länk till gymnasiesärskolans utbildningar. Här visas de utbildningar som Göteborgsregionen erbjuder inom gymnasiesärskolan och information om dessa.

Gymnasiesärskolor finns i många kommuner inom antagningsområdet och erbjuder teoretisk och yrkesförberedande utbildning på nationella program. Det finns också ett individuellt program. Kommunen har skyldighet att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan under fyra år. På nationella program är tiden fördelad på gymnasiesärskolegemensamma ämnen och olika karaktärsämnen.

De gymnasiesärskolegemensamma ämnena är:

 • engelska
 • estetisk verksamhet
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska/svenska som andra språk

Utöver gymnasiesärskolegemensamma ämnen och för programmet gemensamma karaktärsämnen finns ett stort kursutbud beroende på vilken inriktning av program du kommer att läsa. Du har också möjlighet att välja individuellt valbara kurser. Under studietiden gör du också APL (arbetsplatsförlagd lärande) på olika arbetsplatser.

Under gymnasietiden planeras för din fortsatta verksamhet i arbete, annan sysselsättning eller fortsatta studier.

De nationella programmen som finns utarbetade inom gymnasiesärskolan är:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Programmet för skog, mark och djur

Minst 22 veckor av utbildningen ska arbetsplatsförläggas. Varje sådan vecka ska motsvara 24 timmars undervisning i skolan. Även en särskild variant innehåller alla de gymnasiesärskolegemensamma ämnena som finns i de nationella programmen. Du kan även välja att läsa ett nationellt program som gymnasialt lärlingsprogram inom gymnasiesärskolan. Ett lärlingsprogram kan starta första, andra, tredje eller fjärde läsåret.

Individuella program riktar sig främst till de elever som inte kan följa en fullständig gymnasieutbildning på ett nationellt program eller särskild variant. De individuella programmen i gymnasiesärskolan består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

Gemensamt för alla gymnasiesärskolor är att du kommer att förberedas för ditt vuxenliv avseende arbete, boende och fritid. I allt du läser och gör tränas du för att klara dig senare i livet. Lärarnas övergripande uppgift är att hjälpa dig till ett så gott självförtroende att du vågar använda dina kunskaper, resurser och redskap för att kunna gå vidare i livet.

Betygsskalan i gymnasiesärskolans nationella och individuella program är femgradig. Betygsstegen är A, B, C, D och E. Elever som inte når nivån för E får ett intyg på genomförd utbildning.

www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen kan du läsa mer om gymnasiesärskolan inom Göteborgsregionen.

Högre utbildning

Efter gymnasieskolan

Grundläggande behörighet för högre studier
För att få grundläggande behörighet måste du ha:

 • examen från ett högskoleförberedande program

eller

 • yrkesexamen med minst betyget E i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand. 

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har betyget E eller högre i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Högskoleprov
Högskoleprovet är ett frivilligt prov som kan öka dina chanser att komma in på högskoleutbildningar. Om du gör provet deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen. Provet erbjuds två gånger om året.

Studera utomlands
För dig som vill studera utomlands finns idag många olika alternativ. Du kan läsa en termin, ett år eller en hel examen på ett universitet eller högskola utomlands. Du kan studera en yrkesutbildning utomlands eller åka på språkresa och lära dig ett nytt språk. Det finns flera organisationer med olika alternativ. Kontakta din studie-och yrkesvägledare på skolan för mer information. 

På gymnasieskolan

På gymnasieskolan

Svenska som andraspråk
Du kan välja att läsa svenska som andraspråk istället för svenska om du har ett annat modersmål än svenska. Ämnet ger samma behörighet till högre studier som svenska.

Modersmål
Du som har annat modersmål än svenska kan välja att läsa ditt modersmål i gymnasieskolan om språket talas i din familj och det finns tillgång till behöriga lärare. Du kan läsa ditt modersmål istället för modernt språk eller som individuellt val. Om du läser det som modernt språk kan det ge meritpoäng om du vill läsa högre utbildning senare. Undervisningen ordnas antingen på din gymnasieskola eller inom det Gemensamma gymnasiet.

Kontakta gymnasieskolan du vill söka till och fråga hur undervisning i modersmål ser ut hos dem.

Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk som modersmål, det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, erbjuds även om det endast är en elev som vill läsa språket och oavsett om det är elevens dagliga umgängesspråk hemma.

Skollunch
På de flesta gymnasieskolor ingår kostnadsfri lunch varje dag, det kan dock finnas undantag. Kontakta därför själv gymnasieskolan för information. 

Skolkort (busskort)
De gymnasieelever som har 6 km eller längre till skolan har rätt till skolkort för sina dagliga resor till och från skolan. I vissa kommuner måste man ansöka om skolkort. Mer information om detta finns på kommunernas webbplatser (länkar till varje kommun hittar du längst ner på sidan) eller på respektive gymnasieskola.

Läs mer på Västtrafiks skolkortswebb, www.vasttrafik.se/biljetter/andra-biljetter/skolkort/

Studiehjälp
Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år och går i gymnasieskolan. Du får bara studiehjälp om du läser på heltid och du måste vara med på lektionerna. Om du inte är svensk medborgare gäller särskilda regler. Du kan också i vissa fall få studiehjälp på gymnasieskola utomlands. Centrala studiestödsnämnden (CSN) heter den myndighet som ansvarar för dessa frågor.

Studiehjälp kan bestå av 3 delar:

 • Studiebidrag
 • Extra tillägg
 • Inackorderingstillägg

Studiebidrag
Studiebidrag behöver du inte ansöka om för studier i Sverige som svensk medborgare. Det fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du får det när du har fyllt 16 år och studerar på heltid.

Extra tillägg
Extra tillägg är för familjer med en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår. Det här bidraget måste du ansöka om. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan du ansöka om när du går på en gymnasieskola och inte kan bo hemma under dina studier. Om du läser på en kommunal gymnasie­skola ansöker du om inackorderings­tillägget från din hemkommun och läser du på en fristående gymnasie­skola ansöker du hos CSN. Det gäller både fristående gymnasie­skolor och fristående gymnasie­särskolor. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år.

Studiehjälp utbetalas för att du studerar, normalt tio månader per läsår. Om du är under 18 år betalas den ut till din vårdnadshavare. Från och med månaden efter du fyller 18 år betalas den ut till dig själv. Studiehjälp betalas ut sista bankdagen i månaden.

Du kan också läsa mer på CSNs webbplats, www.csn.se